Privacystatement

Noblet Beveiligingstechniek is installateur en leverancier van beveiligingsoplossingen. Bij Noblet Beveiligingstechniek, Hierna te noemen NBT, streven we ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG) 2016/679, gedateerd 27 april 2016. In deze privacystatement wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van onze producten en op onze activiteiten ten behoeve van de verkoop, marketing en uitvoering van de contracten met de klanten. Het privacystatement is ook van toepassing op mensen die solliciteren bij NBT.

Privacy gegarandeerd

Uw privacy is bij NBT gegarandeerd. We werken op onze website en in onze diensten volgens de best practices voor informatiebeveiliging. Indien gewenst, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer): michiel@nobletbeveiligingstechniek.nl.

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens?

 • Wanneer u gebruik maakt van onze producten.
 • Wanneer u persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze websites.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, marketingpartners, partners, openbare bronnen of sociale netwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend als u deze bronnen toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen met anderen.
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor uw privacybelangen. Voordat gegevens worden verzameld, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor u en NBT.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en sollicitanten bij of medewerkers van ons bedrijf. We kunnen uw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

 • U de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze partners.
 • U informatie sturen over de producten en diensten die u bij ons afneemt.
 • U voorzien van informatie over de inhoud en locatie van een webinar of evenement waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • antwoorden op een contact- of ander webformulier dat u bij NBT heeft ingevuld.
 • opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klantondersteuning, emails, chats of telefoontjes).
 • voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, licentiedetails, factuur, herinneringen en dergelijke. Het contract kan rechtstreeks met NBT of met een partner van NBT zijn gesloten.
 • U te waarschuwen bij een calamiteit.
 • contact met u opnemen om uw mening te peilen over onze producten en diensten.
 • een sollicitatie verwerken.

Rechtsgrondslag voor de verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van contracten

We gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de contracten en overeenkomsten met klanten, partners en leveranciers.

Rechtmatig belang

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel NBT als de afzonderlijke persoon is vastgesteld. Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan verkoop- en marketingdoeleinden. We zullen u altijd wijzen op uw privacyrechten en u informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

Welk persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen, naast de naam en contactinformatie van uw organisatie, naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres,. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van u hebben ontvangen via servicegerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze applicaties en websites kunnen we IP-adressen, en op de sites ondernomen activiteiten verzamelen.
Als u bestanden deelt met NBT zal ook alleen NBT deze bestanden inzien.
Als u solliciteert bij NBT, verzamelen we de gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we uw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.
Dit houdt in dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden., maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Rechten ten aanzien van je persoonlijke gegevens

U beschikt over de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens:

 • U heeft het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die NBT van u heeft.
 • U heeft het recht NBT te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.
 • U heeft het recht te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens wanneer NBTdeze gegevens niet meer hoeft te behouden.
 • U heeft het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
 • U heeft het recht NBT te vragen uw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.
 • U heeft het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing.
 • U kunt uw vragen over uw privacyrechten zenden naar michiel@nobletbeveiligingstechniek.nl

Het gebruik van cookies en bakens

We gebruiken geen cookies en webbakens.

Met wie delen we uw gegevens?

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen uw informatie met geen enkele derde zonder uw toestemming, met uitzondering van het hieronder beschrevene:

Externe dienstverleners:

We geven eventueel uw informatie door aan onze partners, onderaannemers en andere gerelateerde organisaties, zodat ze u, de contractueel vastgelegde services kunnen aanbieden.

In geval van wettelijke verplichting:

We zullen uw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

Gebruik van onderaannemers (verwerkers en subverwerkers)

We kunnen gebruikmaken van onderaannemers om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. We zijn ervoor verantwoordelijk dat deze onderaannemers zich houden aan dit privacystatement en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) te laten tekenen.
Wanneer er een nieuwe onderaannemer wordt toegevoegd of er een wijziging van onderaannemer plaatsvindt die is gerelateerd aan onze dienstverlening, zullen klanten hierover worden geïnformeerd in overeenstemming met onze verwerkersvoorwaarden.

Wijziging van deze privacystatement

NBT behoudt zich het recht voor dit privacystatement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken u dit privacystatement regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacystatement met zich meebrengen, brengen we u per email of notificatie via onze applicaties op de hoogte.

Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u ontevreden bent over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kunt u in eerste instantie contact met ons opnemen via info@nobletbeveiligingstechniek.nl. Als u ontevreden blijft, heeft u het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. U kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Noblet Beveiligingstechniek © copyright 2024
Website laten maken Rotterdam